phone
Телефон02 437 37 95

Условия за ползване

Страни и дефиниции
Настоящите Условия за ползване представляват договор за предоставяне от страна на НИБА ООД на интернет сайт www.momo.bg. за осъществяване на контакти между продавач и купувач и уреждат правата и задълженията на доставчика и потребителите (клиентите) на този сайт.
При тълкуване и прилагане на настоящите Условия за ползване, посочените по-долу термини и изрази, имат следното значение:

▪  Интернет сайт е съвкупност от интернет страници, с обща заглавна интернет страница, която се зарежда във вашия браузър, при изписване на електронния адрес www.momo.bg;

▪  Браузър е компютърна програма, предоставяща възможност за пренос, обработка и визуализация на данни посредством различни типове протоколи за пренос на данни;

▪  IPАдрес е идентификационен номер на компютър, Интернет страница или програма на потребителя, който позволява локализирането му в глобалната Интернет мрежа;

▪  Магазин МОМО е интернет сайт (уеб сайт) за електронна търговия, за продажба и доставка на публикуваните в него стоки;

▪  Клиент е всяко физическо или юридическо лице, което по електронен път се е регистрирало в www.momo.bg, като по този начин е придобило потребителско име и парола, и е изразило съгласие за сключване на договора;

▪  Клиенстки профил е обособена част от уебсайта МОМО, съдържаща информация за регистрирано в www.momo.bg лице. Достъпът до профила от регистрираното лице се осъществява чрез въвеждане на e-mailи парола. Профилът дава възможност на регистрираното лице да направи покупка, да проследи доставката на заявената от него стока, да прави предложения за включване на нови услуги, да дава оценки и да прекрати регистрацията си;

▪  Злоумишлени действия са действия или бездействия, нанасящи вреди на лица, свързани към Интернет или асоциирани мрежи, получаване на достъп до ресурси с чужди права и пароли, използване на недостатъци в системите с цел собствена облага или добиване на информация (HACK), извършване на действия, които могат да бъдат квалифицирани като промишлен шпионаж или саботаж, повреждане или разрушаване на системи или информационни масиви (CRACK), изпращане на "троянски коне" или предизвикване инсталация на вируси, или системи за отдалечен контрол, смущаване нормалната работа на останалите потребители на Интернет и асоциираните мрежи, извършване на каквито и да било действия, които могат да се квалифицират като престъпление или административно нарушение по българското законодателство или по друго приложимо право.

Регистрация на клиента                                             
За да получи правото да извършва валидни заявки за закупуване на предлаганите в Магазин МОМО стоки, Клиентът трябва:

▪  Да е попълнил вярно електронната регистрационна форма, намираща се на интернет адрес http://www.momo.bg

▪  Да се е съгласил с настоящите Условия за ползване.            

Чрез своя клиентски профил всяко регистрирано в уеб сайта лице може да поиска или да се откаже от възможността да ползва предоставените услуги. След изразяване на съгласие с настоящите Условия за ползване регистрираното в www.momo.bg лице може да ползва всички предоставяни услуги и се счита обвързано с Условията за ползване.

С отбелязване в полето Съгласен съм с условията и натискане на бутон Финализирай поръчката Клиентът извършва електронно изявление по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис, с което декларира, че е запознат с настоящите Условия за ползване и ги приема. Електронният магазин съхранява на сървърaIPадреса на клиента, както и информация за неговото идентифициране в случай на възникване на правен спор.

При всяка заявка за покупка между Клиента и магазин МОМО на основание настоящите Условия за ползване се сключва договор. По силата на този договор за страните възникват права и задължения.

При възникнал спор кое лице е изявило воля за обвързване с текста на Условията за ползване, за страна по него се счита лицето, което е заплатило цената на заявената за закупуване стока.

Публикуване на информация за стоките
Магазин МОМО публикува на уеб адрес http://www.momo.bg  описание и цена за всяка от стоките, които могат да се закупят чрез него.

Магазинът не носи отговорност при неверни и неточни данни за стоките, дадени от производителя.

Публикуването на описание и цена на стока в магазина е публична покана по смисъла на чл. 290, ал. 1 от Търговския закон.

При липса на складова наличност от заявената стока, в рамките на един работен ден след получаване на заявлението за покупка, от магазина уведомяват Клиента за изчерпването й чрез изпращане на съобщение до електронната мупощенска кутия.

Заявление и сключване на договор
Клиентът получава достъп чрез клиентския си профил до стоките, предлагани в магазин МОМО, след като въведе валидни e-mailи парола на съответните места от страницата за вход на магазина и натисне бутон Вход .

Волеизявлението за закупуване на стока от магазина се считаза извършено след натискане на бутона Финализирай поръчката.

При посочени неверен или сгрешен адрес и/или телефон при подаване на заявката не възниква задължение за сключване на договор с Клиента и изпълнение на поръчката.

Договорът поражда действие между страните след извършване на проверка за наличност на стоката, предмет на заявлението за покупка, и след потвърждаване валидността на заявката от посочения от Клиента телефон за връзка, за което до Клиента се изпраща e-mailза сключване на договора.

Заплащане и цени
Всички цени са в български лева с включен ДДС.
При поръчка клиентът получава информация за цената на куриерската услуга, както и крайната сума, която трябва да заплати, включваща цената на продукта и стойността на куриерската услуга.

НЕ СЕ ИЗИСКВА АВАНСОВО ЗАПЛАЩАНЕ НА СТОКИТЕ.

Дължимата от Клиента цена е посочената в поканата за закупуване на стоката към момента на извършване на валидно заявление за покупка.

Цената  и разходите по доставката се плащат с наложен платеж, в брой, при получаването на стоката от Клиента или от трето лице от името на същия, с което договора за доставка на стоки се счита за изпълнен и от двете страни.                                        
    
Права и задължения на страните
Магазин МОМО се задължава:

▪  Да достави в срок заявената за покупка стока;

▪  Да прехвърли на Клиента собствеността на закупената от него стока;

▪  Да даде информация за фирмата, собственик на магазина.

▪  Магазин МОМО има право да променя цени, начини на плащане и доставка,както и дизайна на сайта без предварително известяване. Договорите по всички заявления, подадени преди промяната, ще се считат за сключени, при условията към момента на заявяването.

Клиентът се задължава:
▪  Да посочи точен и валиден телефон и адрес за доставка;

▪  Да плати цената на стоката ;

▪  Да заплати разходите по доставката, при наличие на такива;

▪  Да осигури достъп и възможност за получаване на стоката;

▪  Да получи заявената стока.

Клиентът трябва да съобразява действията си, така че:
▪  Да не прави достояние на трети лица паролата си;

▪  Да не подава фиктивни заявки или друга информация,

▪  Да спазва българското и европейското законодателство, и настоящите Условия за ползване;

▪  Да не нарушава чужди имуществени или неимуществени права;

▪  Да не предоставя заблуждаващи данни;

▪  Клиентът носи пълна отговорност за опазване на потребителското си име и парола, както и за всички действия, които се извършват от негово име.

Доставяне на стоката
     Заявената за покупка стока се доставя на посочения от Клиента адрес в срок съобразно избраната от него куриерска услуга (експресна, бърза или друга), увеличена с не повече от 24 часа, необходими за обработка на доставката;

▪  Срокът за доставка започва да тече от момента на сключване на договора

▪  Стоката се предава на Клиента или на трето лице, коетоприема и потвърждава получаването на същата от името на Клиента.

▪  Стоката се предава на лицата по предходната алинея след заплащане на дължимата цена и разходите по доставката.

▪  При предаване на стоката Клиентът или третото лице подписват придружаващите я документи.

   Закупена стока може да бъде върната в срок от 14 работни дни от получаването без Клиента да дължи обезщетение или неустойки и без да е необходимо да посочва причина за това. В този случай стоката не трябва да е ползвана, разпечатана, или с нарушен търговски вид, и се изпраща на адреса на доставчика НИБА ООД,  гр. София-1632 ж.к.”Овча купел-2” блок 2А-партер, и при всички други условия по чл. 55 от Закона за защита на потребителя. Цената на закупената стока се връща на Клиента на адреса на доставка в срок от 30 дни след получаване на уведомлението за отказа, а разноските по връщането са за сметка на купувача.

В случай, че Клиентът не бъде намерен на посочения от него адрес в срока за изпълнение на доставката или не бъде осигурен достъп и условия за предаване на стоката в този срок, магазин МОМО се освобождава от задължението си да достави заявената за покупка стока. Клиентът може да потвърди желанието си да получи стоката и след изтичане на срока за доставка, в който не е бил намерен на адреса, като поема всички разходи по повторната доставка. В този случай започва да тече нов срок за доставка.

Клиентът, освен при гореописаните условия, има право да откаже получаването на заявената за покупка стока, когато тя му е доставена при едно от следните условия:

▪  доставената стока явно не съответства на заявената за покупка от Клиента и това може да се установи чрез обикновения й преглед;

▪  при транспортирането стоката или нейната опаковка е повредена;

▪  цената, която Клиентът следва да заплати, не съответства на дължимата цена;

▪  не е спазен срокът за доставка.

Отказ за получаване на стоката при наличие на едно от горните условия е недопустим след подписване на придружаващите доставката документи.

Защита на личните данни
Магазин МОМО полага законните мерки за защита на личните данни на Клиента, станали му известни при попълване на електронната форма за извършване на заявление за покупка. Това задължение отпада, ако Клиентът е предоставил неверни данни.

При спазване на действащото законодателство и клаузите на настоящите Условия за ползване, Магазин МОМО може да използва личните данни на Клиента единствено и само за целите, предвидени в договора.

Клиентът дава съгласието си Магазин МОМО да използва информацията  за предлагане на промоционални стоки, за запитвания, и други законосъобразни цели, освен в случай на изрично несъгласие на клиента, изпратено на следния e-mailадрес: office@momo.bg

Магазин МОМО се задължава да не разкрива лични данни на Клиента на трети лица, вкл. държавни органи, търговски дружества, физически лица и други, освен в случаите когато:

▪  Получил eизричното съгласие на Клиента;

▪  Информацията се изисква по силата на закона от държавни органи или длъжностни лица, в обсега на служебните им правомощия.

Отговорности и спорове
▪  Магазин МОМО не носи отговорност за неизпълнение на задълженията си, в случай че същите произтичат от проблеми в глобалната мрежа на интернет или при такива в предоставянето на услуги извън контрола на Магазина.

▪  Клиентът е длъжен да обезщети Магазин МОМОза всички вреди, вкл. от злоумишлени действия, причинени от трети лица, на които същият е предоставил паролата си.

▪  Всички спорове между страните ще бъдат разрешавани от Арбитражния съд при БТПП, съобразно с неговия Правилник за дела, основани на арбитражни споразумения.

▪  В случай, че някоя от клаузите по настоящите Условия за ползване се окаже недействителна, това няма да влече недействителност за другите клаузи или на Условията като цяло. Недействителната клауза ще бъде заместена от повелителните норми на закона или установената практика.

Допълнителна информация за Магазин МОМО
▪  всички продукти, индексирани на сайта www.momo.bg представляват хранителни добавки, не са лекарствени средства и по никакъв начин не трябва да се използват като такива;

▪  основните характеристики на стоките са изписани подробно в страницата за представяне на всеки продукт;

▪  направените предложения и цените в сайта са в сила до края на  деня, в който са обявени на сайта и клиента е извършил необходимите действия за валидна заявка;

▪  стойността на транспортните разходи за доставка НЕ Е ВКЛЮЧЕНА в цената на стоките. Същата можете да видите на сайта в полето “доставка”;

▪  доставчик на услугата е НИБА ООД, вписано в търговския регистър на агенцията по вписванията с ЕИК130968235 и с регистрация по ЗДДС № BG 130968235;

▪  адреса на управление на НИБА ООД е гр. София, п.к. 1202, район Оборище, ул.Цар Симеон 52;

▪  адрес за кореспонденция, за получаване на жалби и други съобщения е гр.София, п.к. 1632, ж.к. Овча купел-2, блок 2Б партер;

▪  органа упражняващ контролни функции върху дейността на доставчика е Българската агенция по безопасност на храните;

▪  телефон на доставчика НИБА ООД е 02/495 06 29 – цената на разговорите зависят от вашия тарифен план към оператора, който ползвате, без никакви допълнителни разходи от наша страна:

▪  WEB: www.momo.bg; e-mail: office@momo.bg

Политиката за поверително третиране на личните данни е неразделна част от Условията за ползване. Ако желаете да се запознаете с нея моля кликнете тук.

Регистрация

Всички полета, отбелязани със звезда (*) са задължителни за попълване.